Có 1 kết quả:

quan khán

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Coi xem, thưởng thức. ◎Như: “quan khán bỉ tái” 觀看比賽.

Một số bài thơ có sử dụng