Có 1 kết quả:

quan chiêm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xem xét dòm ngó. Thành ngữ: Nhĩ mục quan chiêm ( chỉ nơi tai mắt dòm ngó ). » Trăm năm đẹp mắt kẻ quan chiêm «. ( Phan văn Trị ).

Một số bài thơ có sử dụng