Có 1 kết quả:

quan đỉnh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhòm ngó cái vạc, chỉ sự nhòm ngó ngôi vua, có ý cướp ngôi.