Có 1 kết quả:

quy tắc

1/1

quy tắc

giản thể

Từ điển phổ thông

quy tắc