Có 1 kết quả:

quy định

1/1

quy định

giản thể

Từ điển phổ thông

quy định