Có 1 kết quả:

quy luật

1/1

quy luật

giản thể

Từ điển phổ thông

quy luật