Có 1 kết quả:

quy cách

1/1

quy cách

giản thể

Từ điển phổ thông

quy cách