Có 1 kết quả:

giác cân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Loại khăn đội lên thành góc, đạo sĩ thời xưa thường dùng.

Một số bài thơ có sử dụng