Có 1 kết quả:

giác lâu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái chòi dựng trên mặt thành để canh phòng.