Có 1 kết quả:

giải ách

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trừ bỏ tai hoạ.