Có 1 kết quả:

giải muộn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Làm cho hết buồn sầu.

Một số bài thơ có sử dụng