Có 1 kết quả:

giả độc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trừ bỏ chất có hại.

Một số bài thơ có sử dụng