Có 1 kết quả:

giải phiền

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Giải muộn 解悶.