Có 1 kết quả:

giải chức

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bỏ chức vụ đi, không cho làm việc nữa. Cũng như cách chức.