Có 1 kết quả:

giải thích

1/1

giải thích

giản thể

Từ điển phổ thông

giải thích, giải đáp