Có 1 kết quả:

giải phóng

1/1

giải phóng

phồn thể

Từ điển phổ thông

giải phóng