Có 1 kết quả:

xa sa

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giương rộng ra.