Có 1 kết quả:

hộc tốc

1/1

hộc tốc

phồn thể

Từ điển phổ thông

sợ run lập cập

Từ điển trích dẫn

1. Run lập cập (vì sợ). ◇Mạnh Tử 孟子: “Ngô bất nhẫn kì hộc tốc, nhược vô tội nhi tựu tử địa” 吾不忍其觳觫, 若無罪而就死地 (Lương Huệ Vương thượng 梁惠王上) Ta không nỡ thấy nó (con bò) run lập cập, giống như người vô tội mà bị đưa đến chỗ chết.
2. Mượn chỉ con bò. ◇Kiểu Nhiên 皎然: “Môn tiền tiện thủ hộc tốc thừa, Yêu thượng hoàn tương lộc lô bội” 門前便取觳觫乘, 腰上還將鹿盧佩 (Tống cố xử sĩ ca 送顧處士歌).

Một số bài thơ có sử dụng