Có 1 kết quả:

xúc quan

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bộ phận của thân thể, cho biết về cảm giác đụng chạm với bên ngoài.