Có 1 kết quả:

xúc ngữ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Xúc ngôn 觸言.