Có 1 kết quả:

ngôn luận

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nói năng bàn bạc để bày tỏ ý kiến.