Có 1 kết quả:

huấn lệnh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dạy bảo và bắt làm.