Có 1 kết quả:

huấn thị

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dạy dỗ chỉ bảo.