Có 1 kết quả:

thác ngôn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đặt điều mà nói ra. Mượn lời.