Có 1 kết quả:

thác tuý

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giả say để làm điều gì.