Có 1 kết quả:

kí sự

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ghi chép việc xảy ra.

Một số bài thơ có sử dụng