Có 1 kết quả:

kí lực

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sức nhớ. Mức độ ghi nhớ sự việc.