Có 1 kết quả:

kí bạ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ghi sổ.