Có 1 kết quả:

kí chú

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ghi chép. » Mấy lời kí chú đinh ninh « ( Kiều ).