Có 1 kết quả:

kí nhận

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Viết ra để nhìn nhận sự việc là đúng.