Có 1 kết quả:

ký tụng

1/1

ký tụng

phồn thể

Từ điển phổ thông

học thuộc lòng