Có 1 kết quả:

kí âm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ghi tiếng. Td: Kí âm pháp ( phép ghi tiếng nhạc bằng nốt nhạc và các dấu hiệu ).