Có 1 kết quả:

ngoa ngôn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lời nói dối trá, bịa đặt — Cũng chỉ tật ăn không nói có.