Có 1 kết quả:

ngoa ngữ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Ngoa ngôn 訛言.