Có 1 kết quả:

yêu ngôn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lời nói gian xảo, mê hoặc người khác. Cũng như Yêu ngôn 妖言.