Có 1 kết quả:

tụng đình

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nơi xét việc thưa kiện. Đoạn trường tân thanh : » Hỏi ông, ông mắc tụng đình «.

Một số bài thơ có sử dụng