Có 2 kết quả:

phóng sựphỏng sự

1/2

phóng sự

phồn thể

Từ điển phổ thông

phóng sự (nhà báo được đặt ở đâu đó để lấy thông tin)

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hỏi về việc xảy ra — Ngày nay ta còn hiểu là bài báo thuật lại sự việc xảy ra.

phỏng sự

phồn thể

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xem Phóng sự. Vần Phóng.