Có 1 kết quả:

phóng viên

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người làm việc cho toà báo, hoặc đài truyền thanh, truyền hình, có nhiệm vụ đi tìm kiếm hỏi han sự thật về một vấn đề, hoặc một việc xảy ra.