Có 1 kết quả:

hứa nguyện

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cầu xin thần linh và hẹn sẽ tạ ơn.