Có 1 kết quả:

chẩn đoán

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Xem xét chứng trạng để đoán biết bệnh tình. ◇Lỗ Tấn 魯迅: “Bất năng chẩn đoán, như hà dụng dược?” 不能診斷, 如何用藥? (Tập ngoại tập thập di 集外集拾遺, Trung San tiên sanh thệ thế hậu nhất chu niên 中山先生逝世後一周年).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xem xét bệnh tình. Xem bệnh.