Có 1 kết quả:

chú sách

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Ghi tên (ở cơ quan, đoàn thể, học hiệu...). ☆Tương tự: “đăng kí” 登記.