Có 1 kết quả:

ánh cầu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhất định mời mọc xin xỏ, mặc dầu người ta không bằng lòng.