Có 1 kết quả:

trá nguỵ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giả dối.