Có 1 kết quả:

trá bệnh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giả đau yếu để tránh việc.