Có 1 kết quả:

chiếu lệnh

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Mệnh lệnh của vua.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tờ giấy chép lệnh vua để thần dân noi theo.

Một số bài thơ có sử dụng