Có 1 kết quả:

bình tích

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Bình luận phân tích. ◎Như: “Hồng Lâu Mộng giá bộ tiểu thuyết đích thành tựu, khả dĩ tòng các phương diện gia dĩ bình tích” 紅樓夢這部小說的成就, 可以從各方面加以評析.