Có 1 kết quả:

bình chú

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ghi thêm cho rõ nghĩa và nói hay dở.