Có 1 kết quả:

bình nghị

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bàn bạc chê khen.