Có 1 kết quả:

từ chương

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ chung văn thơ. Cũng chỉ tài văn thơ. Truyện Hoa Tiên : » Phong nghi khác giá, từ chương tót loài «.

Một số bài thơ có sử dụng