Có 1 kết quả:

vịnh thán

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngâm nga than thở.